"DĚLÁME DO VČEL"

Včelařský kroužek při ČSV Uherský Brod

Včelařský kroužek funguje při Domě dětí a mládeže Uh.Brod již třetí školní rok. V září 2008 se přihlásili do kroužku tři žáci, kteří včeličkám zcela propadli. Děti se ve včelařském kroužku naučí ošetřovat včely v průběhu celého roku, poznávat dřeviny a rostliny, anatomii včely a léčení včelstev.V kroužku před vánocemi vyrábíme voskové svíčky a zdobíme perníčky.V létě pořádáme Medový den. To je akce pro veřejnost, při které žáci předvádějí vytáčení medu. Součástí je výroba voskových svíček, zdobení perníků, výstava včelařských pomůcek a samozřejmě ochutnávka různých druhů medů, perníků a medoviny. Zájemci si zde mohou koupit med, jehož výrobu právě viděli.

Každý rok jezdíme na soutěž včelařských kroužků, kde své znalosti mohou porovnat s žáky jiných kroužků. Minulý rok získal náš člen 5. místo v mladších žácích.

 

Historie Včelařského kroužku v Uherském Brodě 

Lidské činnosti jsou rozmanité. Některé ušlechtilé, jiné méně.K té první skupině patří zcela jistě také včelaření. Je to obor, který přispívá k zachování dnes tak těžce zkoušené přírody. Je důležitý z hlediska uchování mnoha druhů divoce rostoucích rostlin v přírodě, jakož i opylování zemědělsky významných plodin, ovocných stromů apod.Přispívá ke zvyšování hektarových výnosů a kvality i kvantity ovoce v našich zahradách a sadech.
Velmi významné jsou pro člověka také všechny včelí produkty, které jsou prospěšné především ze zdravotního hlediska.Člověku je známý asi nejvíce včelí med, ale patří k nim zcela jistě i pyl, včelí vosk, propolis, včelí jed, mateří kašička a v poslední době často diskutovaná ozářená voda.
Včelaření je koníčkem pro dosti velké množství lidí (v naší republice je dnes kolem 55 000 včelařů), kteří tak hodnotným způsobem vyplňují svůj volný čas a spojují tak příjemné s užitečným.
Všechny výše zmiňované přednosti včelaření si již v roce 1956 uvědomili na ZŠ Mariánské náměstí v Uherském Brodě, a proto zde byl založen včelařský kroužek, který ovšem ve svém prvním roce pracoval jako kroužek ovocnářský. Zakladatelem byl pan František Hodický, který na zdejší škole vyučoval. Do ovocnářského kroužku tehdy chodilo 8 dětí a šest žáků, kteří nebyli registrováni. Náplní jejich činnosti bylo naučit se celoročnímu ošetřování staršího sadu, docílit vyšších výnosů, očkování, roubování, poznávání některých druhů škůdců a ochrana proti nim a....v neposlední řadě chov včel pro zvýšení ovocné produkce.Jako pracoviště sloužily školní zahrada, školní dvůr a školní pokusný pozemek.
V roce1957 pracoval už kroužek jako včelařský s počtem dětí 10. Nyní se už činnost plně zaměřovala na včelaření a vše s tím související. Hlavní pozornost byla věnována zootechnice, neméně úsilí bylo vynakládáno na výstavbu včelína na školní zahradě. Vzpomínám si, jak mně před několika lety líčil pan Hodický okolnosti, za kterých bylo toto nové včelí stanoviště budováno. Říkal, že materiál zajišťoval za nelehkých podmínek všude možně, vyprávěl, jak každou volnou chvilku využil na to, aby přiložil ruku k dílu a aby tak přispěl k co nejrychlejšímu zprovoznění včelína. Před zbudováním tohoto stanoviště byly úly postaveny volně ve školní zahradě ve stínu tamních stromů a včeličkám se tam dařilo určitě dobře. Nicméně včelín se jevil poněkud praktičtější pro účely, jimž měl sloužit.
Je velmi zajímavé, jak se kroužek věnoval badatelské a výzkumné práci.Mladí včelaři v čele se svým vedoucím sledovali vliv včel na výnos olejnin, spolupracovali také při výzkumu účinků mateří kašičky při léčení astmatu, věnovali se chovu včelích matek.Náplň kroužku tedy přesahovala rámec pouze žáky naučit základům včelaření, ale byla zde snaha naučit dívat se děti na přírodu a člověka jako její součást, v hlubších souvislostech.
Čas plynul, včelky už dávno byly přestěhovány do včelína a také děti v kroužku se postupem času obměňovaly.Jedny přicházely, jiné opouštěly základní školu a tím i včelařský kroužek.Také s vedením kroužku získával vedoucí kroužku více a více zkušeností.Aby si mladí včelaři ověřili své znalosti a dovednosti, začali se účastnit včelařských soutěží na různých úrovních.Od těch nejnižších, tedy místních kol, přes okresní, krajská až po kola celorepubliková. Podle kroniky, kterou mám k dispozici, je první záznam z takovéhoto klání z roku 1987.V té době měl včelařský kroužek již 20 členů.Jména, která jsou zde uvedena, asi málokomu něco řeknou, nicméně, aby byla zachována alespoň částečně autentičnost těchto zápisků, některá jména přesto uvedu, tak jako i výčet některých nejvýznamnějších úspěchů.
V kronice se píše, že v roce 1987 Dagmar Bistrá obsadila v krajském kole 1.místo a Jirka Bukovjan 4. místo v kole národním.V dalších letech se jména těchto dvou žáků objevují znovu, jelikož patřili v soutěžích vždy k těm nejúspěšnějším.Lze říci, že se kroužku dařilo, co se soutěžení týče, což bylo jistě výsledkem promyšlené a systematické práce s dětmi, jak již předchozí informace napovídají.
V roce 1987 se konala oslava 30. výročí existence kroužku a v témže roce oslavili v Uherském Brodě kulaté - 90. jubileum založení organizovaného včelařství.

Vyhledávání

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Sladký Jiří
Vlčnovská 2279
688 01 Uherský Brod
Tel.: 732633413
jirisladky@centrum.cz
Zřizovatel: ZO ČSV Uherský Brod